TìNH HìNH TóM L??C V? T?P ?Oà


T?p ?oàn Gi?y Lee&Man thành l?p vào n?m 1994, t? 1 c?ng ty qui m? nh? phát tri?n thành m?t trong nh?ng nhà s?n xu?t D?n ??u toàn c?u v? gi?y nguyên li?u bìa thùng và b?t gi?y. T?p ?oàn lên sàn ? b?ng chánh t?i s? giao d?ch Liên Hi?p HongKong vào ngày 26 tháng 9 n?m 2003 ( m? c? ph?n: 02314 ). T?p ?oàn ch? y?u s?n xu?t gi?y bìa thùng carton ?? ?ón ??u nhu c?u ?óng gói c?a các ngành c?ng nghi?p khác nhau. Nh?ng n?m qua, chúng t?i lu?n c? g?ng m? r?ng qui m? và phát tri?n m? hình nghi?p v? th?ng ??ng bao trùm vi?c ch? t?o b?t và thu h?i gi?y ph? li?u ?? ??m b?o vi?c cung ?ng ?n ??nh v? nguyên v?t li?u.

Hi?n t?i T?p ?oàn có 5 nhà máy t?i Trung Qu?c, v?i các v? trí chi?n l??c ???c ch?n ? HuangYong ??ng Qu?n, HongMei Qu?ng ??ng, Changshu Giang T?, Yongchuan Trùng Khánh và Jiujiang Giang Tay. Ngoài ra, Ch? ? vi?t nam và Malaysia c?ng có nhà máy qu?c gia. Ngoài ra, T?p ?oàn ?? l?p ??t trang thi?t b? s?n xu?t hi?n ??i t?i Vi?t Nam và c?ng vi?c nghiên c?u phát tri?n, c? g?ng tranh th? s?n xu?t các s?n ph?m có ch?t l??ng t?t v?i giá c? ph?i ch?ng. có c?ng su?t 7.385 nghìn t?n gi?y m?i n?m, 7.385 tri?u t?n (Trong ?ó: s?n l??ng gi?y bao bì 648 nghìn t?n, s?n l??ng b?t gi?y 18 nghìn t?n, s?n l??ng gi?y v? sinh 72.5 nghìn t?n)V?i m? hình kinh doanh ?a ngành, hi?u su?t cao này c?ng ?? ??a c?ng ty tr? thành m?t trong 500 doanh nghi?p hàng ??u th? gi?i.

Ngoài nghi?p v? ???c ra s?c th?c hi?n cho có hi?u qu?. T?p ?oàn gi?y Lee&Man c?ng c? g?ng th?c hi?n trách nhi?m x? h?i, trong ?ó n?i b?t ? m?t b?o v? m?i tr??ng. Do ?ó, T?p ?oàn ??u t? tài nguyên và th?c hi?n các bi?n pháp b?o v? m?i tr??ng thích h?p, ???c x? h?i nhìn nh?n. ??ng th?i, nhà x??ng c?a T?p ?oàn lu?n ???c ch?ng nh?n qu?c t? v? m?t qu?n ly ch?t l??ng và b?o v? m?i tr??ng.

0

Nhan viên
ph?c v?

0

Gi?i th??ng

0

T?c là
(Tri?u t?n)

Ngu?n nhan l?c là n?n t?ng cho s? phát tri?n c?a chúng t?i; th? tr??ng là ??ng l?c cho s? phát tri?n c?a chúng t?i; t??ng lai là hy v?ng cho s? phát tri?n c?a chúng t?i. Th? k? XXI là th?i ??i c?a th?ng tin và c?nh tranh ngu?n nhan l?c, c?ng ty chúng t?i h??ng t?i m?t m?i tr??ng làm vi?c và qu?n lí ngu?n nhan l?c tho?i mái, linh ??ng, nhanh nh?n và có hi?u qu? cao; qu?ng bá, gi?i thi?u m?t Lee&Man than thi?n hài hòa v?i m?i tr??ng ??n Trung Qu?c và h??ng ra th? gi?i...

Nhi?u h?n...

B?o v? m?i tr??ng là trách nhi?m c?a doanh nghi?p, và h?n n?a là s? s?ng còn c?a doanh nghi?p: B?o v? m?i tr??ng là ti?n ?? ?? doanh nghi?p t?n t?i và phát tri?n, c?ng tác b?o v? m?i tr??ng t?t hay kém, kh?ng ch? ?nh h??ng ??n hình t??ng c?a doanh nghi?p, và h?n n?a ?nh h??ng ??n s? s?ng còn và phát tri?n c?a doanh nghi?p. Ch? khi b?o v? t?t m?i tr??ng, doanh nghi?p m?i có th? ?i lên con ???ng phát tri?n liên t?c. V?i b?i c?nh nh? v?y, chúng t?i s? xem tr?ng song song vi?c t?ng gia hi?u ích và b?o v? m?i tr??ng và kh?ng ng?ng tìm tòi m?t con ???ng mà vi?c b?o v? m?i tr??ng và t?ng gia hi?u ích cùng th?ng.

Nhi?u h?n...

C?ng ty S?n ph?m

T?p ?oàn gi?y Lee&Man s?n xu?t nhi?u lo?i gi?y khác nhau, g?m gi?y bìa thùng carton, gi?y ru?t bìa sóng và gi?y b?ng ph? tr?ng, ???c s? d?ng cho các lo?i bao bì ?óng gói

S?n ph?m gi?y nguyên li?u bìa

Gi?y Kraft ch?t l??ng ??c bi?t、Gi?y Kraft、Gi?y Kraft tráng m?t、Gi?y ru?t bìa sóng ...

Nhi?u h?n...

S?n ph?m gi?y b?n ph? tr?ng

Gi?y b?ng ph? tr?ng n?n xám ch?t l??ng cao、Gi?y b?ng ph? tr?ng n?n xám b?o v? m?i tr??ng

Nhi?u h?n...

S?n ph?m b?t g?

B?t dung d?ch tre t?y tr?ng、B?t tre màu t? nhiên、B?t tre t?y tr?ng

Nhi?u h?n...

S?n ph?m gi?y sinh ho?t

Các lo?i gi?y BAMBOO PLUS+ Lee & Man、Các lo?i gi?y PUZ Hanky、Các lo?i gi?y Soft Lee & Man

Nhi?u h?n...

Nhà máy và thi?t b?

Hi?n nay, t?p ?oàn có 6 nhà máy s?n xu?t gi?y và 1 nhà máy s?n xu?t b?t gi?y, phan b? r?ng kh?p ? ZhongTang và HongMei, thu?c ??ng Qu?n t?nh Qu?ng ??ng; ChangShu t?nh Giang T?; YongChuan t?nh Trùng Khánh;Ch? ? vi?t nam và Malaysia c?ng có nhà máy qu?c gia. Chúng t?i c?ng có nhi?u ?i?m thu mua nguyên li?u có tr? s? ? M? và Chau ?u, các v?n phòng ? H?ng K?ng và Macao. V?i t?ng di?n tích m?t b?ng lên t?i 12102mu, m?i nhà máy còn ???c trang b? nhà máy nhi?t ?i?n riêng v?i t?ng c?ng su?t O/S884 MW m?i ngày, các tr?m x? ly n??c th?i có th? x? ly t?i O/S48 nghìn m3 n??c th?i m?i ngày.

国产乡下三级_三级全黄,国产小u女在线未发育,国产小伙和50岁熟女